Zeelsterhof

Onze school

Zeelsterhof dankt het ene deel van zijn naam aan het vroegere kerkdorp Zeelst, tegenwoordig een wijk van de gemeente Veldhoven. Het tweede deel ‘hof’ is volgens het woordenboek onder andere een omheind stuk grond met bloemen, kruiden of bomen. Onze ‘bloemen’ zijn de circa 450 leerlingen, verdeeld over 16 groepen. Op Zeelsterhof willen wij hen alles bieden wat ze nodig hebben om tot volle bloei te komen. En om tegelijk stevig te wortelen in de maatschappij.

DSC377 DSC366 MG 496 P8A7769

Brede school

Een gebouw in ontwikkeling

De school heeft achttien groepslokalen, een handenarbeidlokaal, een speelzaal voor de kleuters, een gymzaal en een aula. De kinderen van groep 1/2 hebben een eigen speelplaats voorzien van diverse speelmogelijkheden, die door een hek van de straat is afgeschermd. De speelplaats voor de groepen 3 t/m 8 ligt tussen de schoolgebouwen en de gymzaal. Deze is voorzien van verschillende speeltoestellen.

Sinds de grote renovatie en nieuwbouw in 2006 voldoet het gebouw weer helemaal aan de eisen van deze tijd. Zeker nu er flink geïnvesteerd is in de luchtkwaliteit. Het gebouw is voorzien van Warmte Terug Win installaties, die zorgen voor schone lucht. Sinds het voorjaar 2009 is ook het meubilair vernieuwd. Na dertig jaar Zeelsterhof is de school weer klaar voor de volgende decennia!

Bso en Peuterspeelzaal onder hetzelfde dak

Sinds augustus 2008 is peuterspeelzaal ’t Slotje (Stichting Stimulans) in ons gebouw gevestigd. Prettig voor ouders met kinderen op onze school én op de peuterspeelzaal. En fijn voor de peuters, die zo een goede overstap naar de basisschool kunnen maken. Speciaal voor ’t Slotje is een deel van het gebouw verbouwd en werd een stuk aangebouwd.

Voor de buitenschoolse opvang (bso) werkt Zeelsterhof sinds het begin van schooljaar 2007-2008 samen met Korein Kinderplein. Zij hebben een kleurrijk en sfeervol onderkomen aan de Blaarthemseweg, direct naast de school. De ingang ligt aan het schoolplein van de groepen
3-8. De bso maakt gebruik van de grote speelplaats en van de aula.

Brede school

Veldhoven heeft drie MFA’s (Multi-Functionele Accommodaties): Veldhoven Noord, Midden en Zuid. Zeelsterhof is De Brede School voor Veldhoven-Oost.

Een brede school voorziet gedurende de dag in onderwijs en opvang. Dit maakt dat Zeelsterhof in nauwe samenwerking met Korein Kinderplein naast de TSO (Tussenschoolse opvang) en BSO (Buitenschoolse opvang) ook dagopvang voor 0-4 jarigen gaat verzorgen.

Een brede school heeft daarnaast een wijkfunctie, met bijvoorbeeld functies als een muziekschool, zorg en welzijn. Dit krijgt de komende jaren steeds meer vorm. Met Korein Kinderplein en Stichting Stimulans zullen er dagarrangementen ontwikkeld worden waarbij we gaan werken vanuit een gezamenlijke visie op onderwijs en opvang. Kinderen gedijen tenslotte het beste bij een heldere en herkenbare structuur; voor, tijdens en na schooltijd.

Visie

Basisbehoeften

Alle kinderen hebben drie basisbehoeften:

 • geloof in eigen kunnen (competentie)
 • de drang zelfstandig te willen handelen (autonomie)
 • de behoefte aan waardering van anderen (relatie).

Tegelijk is elk kind anders. Dit samen vormt de basis voor ons onderwijs. We willen onze leerlingen een krachtige, veilige en ontspannen leeromgeving bieden. Dat is een omgeving waarin kinderen zich gerespecteerd voelen, uitgedaagd worden, van en met elkaar leren en leren in passende zelfstandigheid te werken.

Ik en de maatschappij

Elk kind willen we de kans geven zichzelf maximaal te ontwikkelen. Persoonlijk en in de relatie met anderen. De leerstof, vaardigheden en houdingen die de kinderen leren, sluiten daar op aan. Ook maken we de kinderen bekend met de maatschappij. Door aandacht te geven aan identiteitsontwikkeling en waardenoriëntatie willen we als school bijdragen aan de opvoeding van kinderen tot verantwoordelijke burgers.

Katholieke grondslag

De katholieke grondslag van onze school zie je terug in de brede oriëntatie op levensvragen en waarden die we onze leerlingen bieden. Bijvoorbeeld door levensbeschouwelijke vorming (voorbereiding op communie) en vieringen van bijvoorbeeld Pasen en Kerstmis. Onze school heeft ook een belangrijke rol bij burgerschapsvorming.

Ieder kind wil leren

In de visie van Zeelsterhof staan respect, veiligheid en samenwerking centraal. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid als school om regie te voeren in het leerproces van kinderen. Wij zijn er samen voor de best mogelijke ontwikkeling van alle leerlingen. De focus ligt daarom op het onderwijsleerproces van alle leerlingen, ook zorgleerlingen. Daarvoor investeren we continu in de mogelijkheden van de leerkracht, zodat elke leerling precies die zorg krijgt die hij nodig heeft.

Acceptatie en ontwikkeling

We werken vanuit de opvatting dat je geaccepteerd voelen een voorwaarde is voor ontwikkeling. Dat geldt voor kinderen, maar ook voor ouders en leerkrachten. Jezelf mogen zijn en je veilig voelen, daar willen we voor zorgen. De diversiteit in talenten en kenmerken van kinderen - en teamleden en ouders - zien we als een uitdaging. We willen gebruik maken van elkaars kwaliteiten bij het zoeken naar oplossingen voor ingewikkelde of uitdagende situaties.

Sturende principes voor onze visie

 • we zijn steeds alert op gedrag en prestaties die kinderen laten zien en we sturen op het boeken van successen;
 • we streven naar duidelijkheid, rust en helderheid over wat we van kinderen verwachten, dit geeft hen een gevoel van veiligheid;
 • we staan open voor actieve eigen inbreng van zowel kinderen, ouders als team;
 • we geven ruimte aan creativiteit en inspiratie;
 • afhankelijk van de leerdoelen kiezen we een aanpak op basis van de empiristische (kennisoverdracht), constructivistische (zelfsturend leren) of sociaal-culturele (waardenoriëntatie) leertheorie;
 • kinderen leren vanuit herkenbare en betekenisvolle situaties. Dat wat kinderen leren op school is gericht op het eigen maken van vaardigheden die ze nodig hebben in hun leven;
 • goede, open communicatie: nieuwsgierig zijn, vragen stellen, elkaar de dingen op een positieve manier zeggen;
 • afstemmen op dat wat leerlingen nodig hebben, afstemmen van werkwijzen, afstemmen van taken en verantwoordelijkheden.

Passend onderwijs

Als school van Stichting Veldvest hebben we als ontwikkelperspectief passend onderwijs. Leerlingen die extra zorg nodig hebben, worden zoveel mogelijk binnen het reguliere basisonderwijs opgevangen. Het versterken en verdiepen van de deskundigheid van de personeelsleden van alle Veldvest-scholen is een absolute voorwaarde om passend onderwijs mogelijk te maken.

Zeelsterhof neemt de verantwoordelijkheid om voor elk kind met een speciale behoefte een passend leerarrangement te bieden, al dan niet in samenwerking met een speciale school of als regievoerder over een speciaal arrangement.